Verslagen

Verslagen

Notulen Najaarsvergadering op maandag 25 maart 2018, 20.00 uur
Joure, 25 maart 2018
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en
gaat even kort in op de positieve ontwikkelingen in het afgelopen kalenderjaar.
Vaststelling agenda: de voorzitter vraagt of men akkoord kan gaan met de voorgestelde agenda.
Is akkoord.
Verslag van notulen jaarvergadering van 11 april 2018: er waren geen op of aanmerkingen over dit verslag.
Verslag werd dan ook goedgekeurd door de vergadering.
Wijziging bestuur: Anne Carine Verhage is overgestapt naar bestuur van E.N.L., Joke van der Zwaag is toegetreden tot ons bestuur.
De aanwezige leden stemmen in met deze wijziging.

Secretaris, Frans Tolsma,: Aanwezig: het gehele bestuur en onze adviseur, directeur Iris Nutma van museum Joure.
Aantal leden aanwezig: 38 leden
Afwezig met kennisgeving: 9 leden
Ingekomen stukken:
13/9: van stichtingsbestuur dat met ingang van het jaar 2019 het convenant,
zoals vastgesteld op moment dat “oude” donateurs (zowel zakelijk als privé) over zijn gegaan naar de nieuwe vereniging, is beëindigd.
19/9: brief van de belastingdienst dat alle informatie die noodzakelijk is voor de ANBI status niet juist op de website staat.
E.e.a. is aangepast waarna op 21/9 bericht kwam dat informatie op de website voldoet aan de voorwaarden.

Penningmeester, Nico van der Veen,
Hij geeft een toelichting op de zeer positieve jaarcijfers.
Het financieel jaarverslag staat onder organisatie/financiën.
Er waren geen vragen over de financiën.

De voorzitter geeft aan dat er geen kascommissie is maar dat
Van der Wiel|accountancy|belastingen|advies pro deo de financiën heeft gecontroleerd.
De voorzitter leest de brief van de accountant voor.
De account stelt voor om het bestuur/penningmeester decharge te verlenen.
Met algemene stemmen worden de financiën goed gekeurd en volgt de vergadering het advies van de accountant.
Secretaris leest het jaarverslag van het kalenderjaar 2018 voor, zie bijlage,.
Er waren geen op of aanmerkingen.
Iris Nutma geeft enige informatie over de laatste ontwikkelingen bij museum Joure:
resultaat van de verbouwing – aanpassing van de tuin en terras komende maanden
– aandacht voor meer uitstraling van het museum ook d.m.v. advertising op Omrop Fryslân
– meer aandacht voor museum realiseren d.m.v. museum van het maken voor zowel volwassenen als kinderen – de maakfabriek.

Rondvraag: wat zijn effecten van culturele hoofdstad ?
Antwoord van Iris: iets meer bezoekers, ondanks verbouwingsperikelen in voorjaar en het warme weer in de zomer,
maar blijft heel lastig om hier conclusies uit te trekken. Verder geen vragen bedankt de voorzitter een ieder en geeft aan dat er korte pauze is.
Na de pauze interessante lezing van Dhr. Gabriel Vriens over “de waterhuishouding in Friesland”.
Dit was een boeiend verhaal.
Voorzitter bedankt Dhr. Vriens en geeft hem een presentje uit museum winkel de Witte Os.
Tevens dank aan leden en vrijwilligers van de Túnkeamer.
Sluiting rond 22.00 uur

Jaarverslag 2018 van de Vereniging Vrienden van Museum Joure.
Na het eerste volledige jaar 2017 was ook het jaar 2018 voor de vereniging een mooi jaar.
Het aantal privé leden groeide van 191 naar 214 en het aantal zakelijke leden groeide van 82 naar 108.
En dat betekende dat de bijdragen die binnenkwamen stegen van +/- € 13.700,- naar € 16.800,-. Dat is een stijging van ruim € 3.000,-.
Leuk is ook te zien dat diverse privé leden hun eigen bijdrage spontaan verhogen met € 5 of € 10,- waarbij wij als bestuur er maar van uitgaan dat men dit doet als dank voor de vele activiteiten die er zijn in museum Joure.
Activiteiten in het jaar 2018:
Op 25 maart was er de vertoning van de steegjes film, dit was een groot succes met een volle kerk en tevens kreeg de vereniging hierdoor die dag een aantal nieuwe privé vrienden.
Op 11 april was de jaarvergadering met daarna als spreker Dhr. Jos Wieggers van Rijkswaterstaat. Opnieuw een volle zaal. Helaas was de kwaliteit van het geluid niet optimaal hetgeen gelukkig nu verleden tijd is in deze mooie nieuwe ruimte.
Op 7 september hebben we in het bestuur afscheid genomen van Anne Carine Verhage. Zij is opgevolgd door Joke v.d. Zwaag hier nu ook aanwezig.De leden zijn akkoord gegaan met deze wijziging.
Op 16 oktober was er koffie drinken voor met name de oudere niet meer werkende privé leden. Margreet v.d. Zee, onze conservator, gaf een toelichting op een aantal fraaie museum stukken en met kon daarna o.a. de tijdelijke tentoonstelling van Spanninga bewonderen. Een geslaagde ochtend met een prima opkomst.
Op 17 en 18 november waren er speciaal voor de vrienden gedurende het hele weekend allerlei activiteiten in het museum. Helaas was met name de belangstelling op zaterdag zeer matig, mogelijk ook door de Sint Nicolaas intocht op die dag. De zondag was een redelijk geslaagde dag.
Op 12 en 28 december was er de spotlight tour voor de zakelijke en privé vrienden. De belangstelling viel dit jaar tegen, zeker gezien de goede belangstelling in het jaar 2017. Overigens waren de leden die wel aanwezig waren zeer enthousiast over de nieuwe voorwerpen die in de spotlight stonden.
Al met al een geslaagd jaar 2018 waarbij wij als bestuur het best wel moeilijk vinden wat we voor de leden moeten organiseren.

Notulen Najaarsvergadering op woensdag 18 oktober 2017, 20.00 uur
– Opening:
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en vertelt in het kort iets over de ontwikkeling van de vereniging het afgelopen jaar.
– Aanpassing statuten:
Voor aanpassing van de statuten moet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Dit is niet het geval.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering.


Notulen Najaarsvergadering 2 op woensdag 18 oktober 2017, 20.20 uur
– Opening:
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij geeft een korte toelichting op de ontwikkeling en de doelstelling van de vereniging. Het museum is volop in beweging.
– Statuten:
wijzigingen:
artikel 3 punt 1: de tekst “geëxploiteerd door Stichting Museum Joure” wordt weggelaten.
artikel 9 punt 7: toegevoegd wordt: “of het bestuur van de rechtsopvolger van Stichting Museum Joure of een daarvoor in de plaats gekomen rechtspersoon”
artikel 20 punt 2: huidig artikel wordt vervangen door: “Het batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Doelstelling) met een gelijksoortige doelstelling”.
Na toelichting door de voorzitter worden de wijzigingen met algemene stemmen aangenomen.

– Voorstellen bestuur van de vereniging:
Evelien Blaauw – afgevaardigde van bestuur Museum Joure, Nico v.d. Veen – penningmeester, Frans Tolsma – secretaris, en Anne Sjoerd Heegsma – voorzitter, stellen zich voor.
Afwezig is Anne Carine Verhage – algemeen lid. Evelien en Anne Carine zullen zich met name ook bezig houden met social media.
De aanwezige leden gaan akkoord met de benoemingen.

– Schema van aftreden:
Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden en is vervolgens maximaal twee maal herkiesbaar. Bestuur heeft onderstaand rooster gemaakt:
2019: Anne Sjoerd Heegsma en Evelien Blaauw
2020: Nico van der Veen
2021: Joke van der Zwaag (ipv. Anna Carine Verhage) en Frans Tolsma

– Mededelingen bestuur:
De lijst met namen van leden wordt genoemd die met kennisgeving afwezig zijn.
Huidige status van de vereniging:
31/12-2016 nog 21 zakelijke leden goed voor € 2050,- nu 62 zakelijke leden goed voor € 8600,-
31/12-2016 nog 165 privé leden goed voor € 3245,- nu 188 privé leden goed voor € 4150,-
De komende tijd wordt verder gewerkt aan acquisitie van nieuwe leden.
Voorstel betalen financiële bijdrage leden: met algemene stemmen gaat men akkoord om de bijdrage vanaf jaar 2018 voortaan in de maand februari te voldoen. Alle leden krijgen hierover persoonlijk bericht in de maand februari.
In overleg met de directie is besloten om het huidige kapitaal van de vereniging in het jaar 2018 te besteden.

– Ontwikkeling museum Joure door Iris Nutma, directeur van het museum:
Iris schetst de huidige situatie van het museum en de ontwikkelingen van de musea in de regio. Museum Joure is heel divers: Douwe Egberts – koffie/thee – zilver – kopergieterij – koperslagerij – drukkerij en klokken. Hoe communiceren we dit ?
Gedachte is om te gaan richting “museum van het maken” van dagelijkse gebruiksvoorwerpen vroeger en nu, maar ook van het zelf maken ( koffie malen, thee zakje maken, boekenlegger maken). Opdelen van museum in drie clusters: koffie/thee – zacht metaal – fijne techniek. Zodat positionering duidelijker wordt en diverse doelgroepen beter kunnen worden benaderd. E.e.a. wordt nog verder uitgewerkt.
Op korte termijn begint men met verbouwing van Pand 99 en Witte Os in samenwerking met de VVV. Hierdoor ontstaat er een efficiëntere indeling van de beschikbare ruimte, een nieuwe ruimte voor ontvangst van groepen en een centrale balie voor VVV en museum Joure.

– Rondvraag
geen vragen.

Voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en sluit de vergadering.

Na de pauze neemt Erwin Blok ons mee naar de tentoonstelling van de Gestetner Stencilmachines en vertelt ons op zeer enthousiaste wijze over de ontwikkeling van het stencilen.

Jaarvergadering op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in museum Joure.

De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.
Hij gaat even kort in op de ontwikkelingen van de vereniging in het afgelopen eerste jaar.
aanwezig:
voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid Anne-Carine Verhage.
bestuurslid Evelien Blaauw met kennisgeving afwezig
Iris Nutma, directeur van het museum
Aantal leden: 38
Afwezig met kennisgeving: 9 leden
Verder geen ingekomen stukken
Penningmeester, Nico v.d. Veen, geeft een toelichting op de jaar cijfers, zie bijlage.
De voorzitter geeft aan dat er geen kascommissie is maar dat een accountant, de heer G. v.d. Wiel, pro deo de financiën heeft gecontroleerd.
De voorzitter leest de brief van de heer Van der Wiel voor en vraagt het oordeel van de vergadering.
Met algemene stemmen worden de financiën geaccordeerd.
De secretaris, Frans Tolsma, leest het verslag, zie bijlage, voor over wat er is gebeurd van het begin van de vereniging tot einde jaar 2017.
Er waren hierover geen vragen.
Iris Nutma spreekt haar dank uit aan de leden en aan het bestuur. Zij geeft aan erg content te zijn met de extra gelden die de vereniging creëert. Ze geeft nog een toelichting op de bijdrage van € 2000,- in kader van educatie in project van de stencilmachines. Daarna geeft ze een korte toelichting op de stand van zaken m.b.t. de huidige verbouwing.
De voorzitter bedankt een ieder en geeft aan dat het tijd is voor een pauze.

Na de pauze zijn er twee interessante presentaties door de heer Jos Wieggers van Rijkswaterstaat over water management in Nederland en over de ontwikkelingen van het wegennet rondom Joure.

Rond 22.00 uur gaat een ieder tevreden naar huis.

Frans Tolsma
secretaris

Financiëel verslag

bijdragen leden——————-13.631,36

uitgaven:
kosten bank———————————————-135,90
inschrijving KvK——————————————–50,00
ledenactiviteiten—————————————461,74
gift museum educatie—————————–2.000,00
administratiekosten bestuur————————302,77
website—————————————————–242,00
totaal—————————————————–3.192,41
bruto resultaat———————10.438,95
verplichting aan museum——-5.800,00
facturen ledenactiviteit————244,50 (ontvangen in 2018)
netto resultaat———————–4.394,45

banksaldo 1-1-17————————0,00
banksaldo 31-12-17————-10.438,95

Toelichting op de jaarrekening:

Balansposten:

Rekening bij Rabo:
De vereniging heeft een rekening courant bij de Rabo Bank, Het saldo op 31 december 2017 bedraagt € 10.438,95.
Crediteuren:
Er is nog een nota van een ledenactiviteit van eind december 2017 ad € 244,50.
Gift aan Museum Joure;
Bij de overdracht van de donateurs en bedrijfsvrienden van Stichting Museum Joure naar Vereniging Vrienden van Museum Joure is afgesproken, dat de gelden die deze donateurs en bedrijfsvrienden op dat moment betaalden ieder jaar worden overgeboekt naar de rekening van Stichting Museum Joure.
Het bedrag komt op € 5.800,00. Dit bedrag is in beging 2018 overgeboekt.

Winst- en verliesrekening:
Bijdragen leden:
De leden geven een vrijwillige bijdrage. Wel is er een minimum bedrag gesteld, zijnde voor particuliere leden € 20,00 en zakelijke leden € 100,00. Totaal is ontvangen € 13.631,36.
Uitgaven:
Kosten bankrekening € 135,90
Inschrijvingskosten Kamer van Koophandel € 50,00
We hebben een aantal ledenbijeenkomsten gehad. Betaald in 2017 € 461,74 en in begin 2018 is de nota van de activiteit eind december 2017 ontvangen ad € 244,50. Deze laatste post is op de balans gezet onder kortlopende schulden.
Administratiekosten, zijn kosten voor enveloppen, porto etc., bedrag van € 302,77.
Kosten voor een website € 242,00
Giften: Er is een gift van € 2.000,00 naar Museum Joure gegaan voor een educatieproject met de Gestetner stencilmachines. Het bedrag van € 5.800,00 is een gift, welke is afgesproken in het convenant met Stichting Museum Joure voor de gederfde inkomsten na de overdracht van de donateurs en bedrijfsvrienden naar Vereniging Vrienden van Museum Joure.
Per saldo blijft er een overschot van € 4.394,45.

Het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure

Jaarverslag 2017 van de vereniging Vrienden van Museum Joure

Gezien de oprichting van onze vereniging en het feit dat dit de eerste jaarvergadering is start ik bij het eerste begin.
In het najaar van 2015 zijn Anne Sjoerd Heegsma en ondergetekende door de voorzitter van het Stichtingsbestuur de heer Barend Jan Luijtze en de directeur van het museum, Iris Nutma, benaderd of wij wilden onderzoeken om nieuw leven te blazen in de donateurs en sponsoren van het museum.
Wij hebben in het jaar 2016 diverse bedrijven in en rondom Joure benaderd of hiervoor belangstelling was en tevens hebben we gekeken naar doelstellingen/statuten en alles wat erbij komt kijken om een vereniging op te richten.
Gezien de positieve reacties van een redelijk aantal bedrijven hebben we op 9 december 2016 de vereniging Vrienden van Museum Joure opgericht met als doelstelling museum Joure te ondersteunen met mensen en middelen voor o.a. educatie projecten – exposities – reclame uitingen – Het wekken van belangstelling en het aankopen van museale objecten.
Voorzitter: Anne Sjoerd Heegsma
Penningmeester: Nico v.d. Veen
Afgevaardigde van stichtingsbestuur: Evelien Blaauw
Bestuurslid: Anne-Carine Verhage
Secretaris: Frans Tolsma
Adviseur van onze vereniging: Iris Nutma
De vereniging is gestart met 6 privé leden en 45 zakelijke leden.
In februari 2017 zijn alle 179 donateurs en 20 sponsoren overgeheveld naar de nieuwe vereniging. We hebben alle bestaande sponsoren bezocht en alle donateurs via een brief benaderd. Enerzijds om hen te informeren over wat er gebeurd was maar ook om de adresgegevens te controleren en aan te vullen met e mail. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 160 bestaande donateurs.
In het jaar 2017 zijn we actief doorgegaan met het werven van zowel privé als zakelijke vrienden wat tot het onderstaande resultaat heeft geleid op 31 december 2017:
184 privé vrienden
79 zakelijke vrienden
In het jaar 2017 hebben we verder met name de vereniging breder neer gezet door o.a.
 – Het creëren van een eigen website Vrienden van Museum Joure
 – Het maken van een beleidsplan
 – Het aanvragen en krijgen van de Culturele ANBI status
 – Het organiseren van diverse activiteiten met als doel de vrienden meer bij het museum te betrekken maar ook om de Vereniging meer in het voetlicht te zetten om op die manier nieuwe vrienden, zowel privé als zakelijk, te werven.
Activiteiten in het jaar 2017:
 Contactavond op woensdag 22 maart
 Meeting op 10 oktober voor de leden die 40 jaar het museum hebben gesteund met tevens presentatie door Margreet v.d. Zee, conservator van museum Joure
 Najaarsvergadering op 18 oktober met daarna presentatie over stencilmachines door Erwin Blok
 Dinsdag 14 november koffie drinken in het museum met presentatie door Margreet v.d. Zee voor met name de oudere leden
 Woensdagavond 13 december Light Tour door het museum voor de zakelijke leden
 Woensdagavond 27 december Light Tour door het museum voor de privé vrienden
Alle activiteiten werden goed bezocht en werden goed gewaardeerd.
Dit was het jaar 2017 waarin wat betreft onze vereniging er veel gebeurd is. Door gezamenlijk de schouders er onder te zetten is er nu een mooie vereniging die een substantieel bedrag per jaar kan inzetten voor het museum. Onze dank gaat daarbij uit nar de mensen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund en dan noem ik met name de ondersteuning door museum Joure de catering van het koffie/thee huis en de rondleiders waar wij iedere keer weer een beroep op konden doen.

Aldus opgemaakt woensdag 11 april jaar 2018

Frans Tolsma, secretaris